Our Services บริการของเรา

บริษัท ที-สเต็ป จำกัด ให้บริการลูกค้า ในงานต่าง    รับเหมาก่อสร้าง  งานออกแบบ และ ให้คำปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง  ซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ

ขอบเขตของการบริหารงานโครงการ และควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ โดยบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการจัดการงานตั้งแต่เริ่มต้น(ไม่รวมงานควบคุมแบบและงบประมาณโครงการ) อันได้แก่
การจัดการในภาพรวมของการจัดการประชุม เพื่อให้ผู้ออกแบบชี้แจงแบบให้กับผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกรายตั้งแต่ขั้นตอนแรก ซึ่งในรายละเอียดงานบริหารโครงการ จะครอบคลุมขอบ
เขตของงานต่างๆ ดังนี้
1. งานบริหารโครงการ (Pre-Construction)
จัดทำแผนงานก่อสร้างหลัก (Master Construction Schedule)
จัดเตรียมเอกสารสัญญาและข้อตกลงแนบท้ายสัญญาก่อสร้างให้เหมาะสมกับลักษณะงาน(ถ้ามี) เพื่อใช้ในการเซ็นสัญญาก่อสร้าง
การคัดเลือกผู้เสนอราคา(โดยเจ้าของโครงการ)
การเปรียบเทียบใบเสนอราคา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา
การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ที่ประกอบการเสนอราคา(โดยผู้ออกแบบ)

2. การควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management)
งานวิศวกรรมโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม
งานตกแต่งภายใน
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย
งานวิศวกรรมระบบป้องกันเพลิงไหม้และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
งานภูมิสถาปัตยกรรม

3. การบริหารโครงการ (Pre-Construction)
งานบริหารโครงการช่วงเตรียมงานก่อสร้าง จะประกอบด้วยกิจกรรมและการดำเนินงานในงานต่างๆ ดังนี้
จัดทำแผนงานก่อสร้างหลัก (Master Construction Schedule)
ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของโครงการ และในส่วนของผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในขอบเขตงาน
จัดประชุมบริหารโครงการตามความเหมาะสม เตรียมเอกสารสัญญาข้อตกลงแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างส่วนที่ต่อเติมไปแล้ว ได้ข้อยุติร่วมกันระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง
จัดประชุมชี้แจงแบบ โดยเป็นผู้ประสานงาน ให้การเสนอราคาของผู้เข้าร่วมเสนอราคา อยู่ในความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
เปรียบเทียบราคาของผู้เสนอราคาในแต่ละราย เพื่อนำเสนอต่อเจ้าของโครงการ
จัดทำข้อสรุปการเปรียบเทียบราคาและนำเสนอข้อมูล ให้เจ้าของโครงการตัดสินใจในการเลือกผู้เสนอราคาที่จะได้รับการคัดเลือกในการทำงาน
จัดประชุมบริหารโครงการตามความเหมาะสม และบันทึกการประชุมที่มีสาระสำคัญในการบริหารโครงการ

4. การบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management)
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ และการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ที่ปรึกษา บริหารงานก่อสร้าง จะดำเนินการดังต่อไปนี้
ทำการศึกษาข้อมูลต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ ข้อมูลในการก่อสร้างและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความต้องการเบื้องต้น นโยบาย และเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจนทั้งหมด
พร้อมทั้งเสนอแนะ เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนงานการก่อสร้างตลอดทั้งโครงการ ศึกษาและตรวจสอบสภาพหน้างานที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว
ควบคุม กำกับ และดูแลให้คู่สัญญาต่างๆ ของ โครงการ ให้ปฏิบัติตามสัญญาและภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ ทุกประการ
ศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบงานและเสนอความเห็นให้โครงการ ใช้ประกอบการตรวจรับมอบงานในขั้นตอนต่างๆ
กำกับ เร่งรัด และนำเสนอปรับแผนงานต่างๆ เพื่อให้โครงการนี้สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ดูแลงานโครงการหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ และยังคงประสานงาน โครงการ
ต่อไปจนกว่าความรับผิดชอบของคู่สัญญาต่างๆ ของโครงการ สิ้นสุดความผูกพันหรือภาระทั้งหลายที่มีตามสัญญาและหมดระยะเวลาประกันทุกสัญญา

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดการดำเนินการงานบริหารโครงการและขอบเขตของงานที่ให้บริการ ตามข้อกำหนดของ โครงการฯ ดังนี้
การดำเนินการงานบริหารงานก่อสร้าง
การวางแผนการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง
การควบคุมงบประมาณและตรวจสอบการเบิกงวดงาน
การประชุมและการรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ ตามความเหมาะสม
การสรุปและนำส่งแบบ (As Built Drawing) พร้อมคู่มือการใช้งานอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 
การจัดอบรมการใช้งานอาคารให้กับบุคลากรของเจ้าของโครงการ 


งานระบบปรับอากาศ  Air Condition system 
image
image
image
image

งานตรวจสอบระบบปรับอากาศและสาธารณูประโภค รัฐสภา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้